Hoeveel mensen hebben mijn site bekeken?

vrijdag 31 december 2021

De bewaarschool.

 

We weten het.  Maar erkennen het niet.  HERkennen het misschien niet eens.....


Eerlang heette het zo.
Tegenwoordig noemt met het kinderopvang, en tussendoor nog een tijd kleuterschool....
Het staar er echt:  BEWAARSCHOOL....

Tot welk niveau zijn we afgedaald? Op welke wijze wordt de hedendaagse Euroburger behandeld?

Het jaar taant ten einde;  nog slechts enkele uren.  De toekomst?

Wie zoekt, weet.  Wéét welke Hand hem geleid.

Steeds gretiger, steeds klemmender voelt des demonen hand.

In een tijd waarin waanzin aan waanzin aan elkaar wordt gerijgd.  

Onbestemd reizen we verder.  Wederom een nieuw jaar in waarin nieuwe waanzin ons deel lijkt te worden.  Hoelang? Opnieuw.  Opgesloten!

De wereld als inrichting, de Europese bewaarschool. 


Aldus schreef ome Willem.
zondag 14 november 2021

Net vir

Zaterdag, 6 november, ontving ik het gedenkwaardige bericht.

 

Lang, lang geleden was ik als zestienjarige in Zuid-Afrika en heb het met eigen ogen gezien. 

Je zag ze overal, in parken, langs het trottoir en zelfs op parkeerplaatsen langs de weg; banken, en allemaal voorzien van een opschrift.  Sommige met “net vir swartmense”, maar op de meesten waren de woorden “net vir') blankies” afgewisseld met “net vir witmense” aangebracht.

Als schaakspeler schaak ik tegenwoordig bij een club die zijn intrek heeft genomen in een zaaltje van een kerkgebouw te Amersfoort. Een protestants kerkgebouw dat oorspronkelijk tot de Gereformeerd Vrijgemaakte dominantie behoord.  Vrijgemaakt dus…

U leest het goed; een kerkgebouw dus.  En vanaf afgelopen zaterdag ben ik daar niet meer welkom omdat ik geen apartheidspas heb. De leiding van dit gebouw heeft besloten dat iedereen die toegang wil hebben tot het gebouw (inclusief dus het schaakzaaltje) een dergelijke pas moet tonen.

Inmiddels, zo moet men dan concluderen, zijn de kerkbanken voorzien van het opschrift “net vir vaksmense”.  Is het niet in letterlijke zin; dan toch wel in geestelijke.  Geestelijk, we zijn ten slotte in de kerk.

Vrijgemaakt, losgezongen van elke moraal en ethiek.  En mij komt in gedachten “Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen”.

 

Aldus schreef ome Willem.


') net vir is Zuid-Afrikaans voor alleen voor. 

woensdag 13 oktober 2021

Groningen 2021

 Boven-Groningen, Zoutkamp en Bourtange....

<P>Rechte voren... kom daar nog maar eens om....

Op weg naar Zoutkamp....

Bourtange....

...waar een echte synagoge is....

Gedenk wat Amelek...........Oktober 2021


Meer dan een jaar is vrijheid verdwenen

En buiten heerst bittere lucht

Terwijl het najaar is verschenen

en herfstblad niet ritselt maar zucht

 

Reeds geruime tijd verzomde de mensheid

en een zonderling pelgrim voorspelde

“Het komt op u af en weest toch bereid

Honger en koude in steden,  op velden”

 

 

Is ’t niet G’ds toorn dat binnenkort

de aarde te klein is voor allen

die sterven voordat het zomer wordt;

of later de dood toevallen?

 

Ziet hoe de vijand geniet van de schade!

De hemel verloor zijn glans

De mens die de mens verraadde

De niemand ontspringende dans.


Aldus.....

zaterdag 25 september 2021

De promotie

Vandaag.  Vandaag degradeerde ik.

Ooit, in mijn jeugd, zag ik het met eigen ogen.  En ook toen werd er een reden aan gegeven.  Bankjes voor wit, bankjes, slechts weinigen, voor zwart met als opschrift: Net vir witmens of net vir blankies alsook net vir swartmense.

U, lezer, begrijpt; het overkwam mij toen ik een aantal weken in en rond de Oranje Vrijstaat en Transvaal toefde; 1969.

Maar er zijn meer tijden geweest, steeds weer een beetje anders.

Restaurants, bioscopen en parken werden ooit verboden toegang van dát volk dat de afgelopen weken het nieuwe jaar 5782 inluidde.  Het was toen 5702.

Ook toen, mét reden: het wetenschappelijke instituut Leopoldina te Schweinfurt, later Halle, had op wetenschappelijke gronden het parasitische karakter van dat volk bepaald en daarom gedegradeerd tot “Untermenschen”, onmensen dus.

Hetzelfde volk dat in eerdere tijden aan haar noodlot kon ontkomen door zich eenvoudig te laten dopen en het Jood-zijn af te zweren.  Men deed het niet….

Tijdens donkere dagen van het communistische bewind; christenen die weigerden hun overtuiging vaarwel te zeggen.  Eén vloek, één afzwering en ze waren vrij! Vrij!!  Ze deden het niet…..

In de eerste eeuwen van onze jaartelling; ze werden met pek besmeurd, aan kruizen gehangen en in brand gestoken, anderen als voer gegeven aan hongerige leeuwen terwijl Cesar genietend toekeek; het was tenslotte ook hun eigen schuld: hadden ze hun geloof maar af moeten zweren.  Maar dat deden ze niet…..

En hoe Phillips de Tweede na een barre scheepsreis als dank aan de Eeuwige twintig ketters op de brandstapel ten offer gaf; zij, die hun geloof niet wensten af te zweren.  Nee, ze deden het niet…..

Nog steeds!  Zogenaamd Islamitische extremisten onthoofdden, nog niet zo lang geleden, christenen. Eigen schuld, toch?  Even een vloek, een afzwering en een bekering tot en je was vrij.  Ze deden het niet…..

En tijdens de kruistochten, van roof tot moord op Joden en Moslims wanneer ze de christelijke doop weigerden. Was toch hun eigen schuld?  Of niet dan?

Of, in de tijd van Guillaume de Machaut, preventief geruimd omdat ze werden beschuldigd zonder reden; ook zij weigerden…..

 

Bekeren tot, of met de mond afzweren en vloeken, danwel je met water te laten dopen zijn nog handelingen die exo, buiten het lijf blijven. Toch: ze deden het niet met alle gevolgen; uitsluiting, vervolging, dood.

 

Vandaag degradeerde ik.  Omdat ik weiger mij te laten penetreren, te laten verkrachten; om me te laten misbruiken en te verlagen tot laboratoriumrat. Omdat ik mijn vertrouwen niet stel in God Wetenschap.

Zo werd ik vandaag tweederangs burger en wordt mij de toegang tot diverse plaatsen ontzegd. Zoals weleer; er is, in dát opzicht, geen enkel verschil.

Bankjes net vir vaxmens waar ik niet mag zitten.  Stel je voor, zeg!

 

Het is the old way which wicked men have trodden, de aloude weg der boosdoeners….(Iob 22).  De mimetische begeerte van de massa heeft al miljoenen slachtoffers op haar naam staan.

De “men” haat zonder oorzaak en zij allen, die gehaat werden zonder oorzaak, droegen het met trots.

Vanaf vandaag werd ik tweederangs burger; ik draag het met trots.

Onverveerd.  Vrij!

 

Aldus schreef ome Willem

zondag 15 augustus 2021

Proloog en climax

 

Proloog.

 

Het droevige verhaal van Rabbijn Meijer de Hond.

 

De brug van de Weesperstraat over de Nieuwe Achtergracht…

Even stond ik er stil.

De Rabbijn woonde in de Grensstraat.  Grensstraat 19, zowat recht tegenover mijn geboortehuis en bijna zeventig jaar heb ik daar nooit iets over geweten.

Het was aan de vooravond.  Vooravond, en wel tweeledig.  Op vrijdag 18 juni 1943 schrijft de Rabbijn een briefkaart waarin hij het voor hem heugelijke voorrecht meedeelt om op sabbat, 19 juni, te spreken in de Nieuwe Synagoge.  De Nieuwe Synagoge? Zelfs de meest erkende Amsterdammer die ik heb gesproken wist niet eens van haar bestaan af: De Nieuwe Synagoge, zoals ze op oude ansichtkaarten wordt genoemd, aan de Linnaeusstraat en in gebruik genomen in 1928.

Verbijsterd aanschouw ik de oude kaart; het gebouw werd, uiteindelijk, in 1962 gesloopt.

Op 19 juni heeft de Rabbijn nog de dienst vervuld, totaal niet wetende wat er die volgende dag, zondag 20 juni gebeuren zou.  En nog erger!

De Rabbijn meldt zich met zijn gezin vrijwillig na een oproep van de bezetter tijdens de razzia van 20 juni 1943 en sprak hij, conform zijn geloof: “Hinne ni”, refererend aan de woorden van Abraham toen G’d riep om zijn zoon Izaäk te offeren waarna hij en zijn gezin werden afgevoerd naar het oosten.  Op 23 juli, dus een maand na de synagogedienst, worden hij, zijn vrouw Betje en de beide dochters Helena en Esther in Sobibor vergast. Wisten ze toen eigenlijk wel dat hun zoon Maurits al een jaar eerder in Auschwitz om het leven kwam?

 

 

Het vervolg.

 

Het onmogelijke vergelijk.

 

Het verhaal raakt mij.  Tussen 1990 en 2000 las ik drie boeken van de Franse schrijver René Girard (1923-2015) die ik zelfs na enkele keren herlezen met zeer veel moeite dacht enigszins te begrijpen.

Maar opeens, in de huidige tijdsgewricht, begin ik steeds meer van zijn denken te begrijpen. Daarbij herken ik structuren.  Verbijsterende structuren.

Halverwege één van zijn boeken, De Zondebok, schrijft hij de aangrijpende woorden ..”In menswetenschap is het altijd zo dat de meest twijfelachtige zaken dermate zeker worden voorgesteld dat twijfel en nauwelijks meer kan binnendringen”.  De betekenis zal duidelijker en duidelijker worden.

De Joodse historicus Raul Hilberg verteld het in de documentaire van Claude  Landzmann Shoah in een paar woorden:  “Eerst is het: je mag zó niet leven.  Dan volgt: je mag niet hier leven en tot slot wordt het: je mag niet leven”.

Kunnen we vergelijken?  In een boek over de Joodse geschiedenis door de eeuwen heen las ik dat het met regelmaat gebruikelijk was wanneer Joden voor de keus werden gesteld: Christen worden en je laten dopen óf de dood.  Zelfs jonge, niet-Joodse meisjes die geen varkensvlees wilden eten eenvoudig weg omdat ze het niet lekker vonden werden in sommige kringen verdacht van Joodse sympathieën.

Guillaume de Machaut schreef rond 1350 tijdens een pestepidemie smadelijke teksten aan het adres van de Joden waarvan werd beweerd dat ze de waterbronnen vergiftigden.  De hetze was zó erg dat, wanneer er tientallen kilometers verderop mensen bezweken aan de pest, de Joden in de eigen omgeving preventief werden geruimd!

Trouwens: niet alleen Joden!  Ook aan Christenen valt met steeds meer regelmaat de eer te beurt slachtoffer te worden van haters.

Wie als Christen in sommige communistisch geregeerde landen weigert om zijn God of Jezus te vloeken danwel af te zweren kan grote moeilijkheden, tot zelfs de dood, tegemoet zien.

Eveneens de vervolgingsverhalen in streng-islamitische landen; er zijn voorbeelden te over.

Dus toch! Een vergelijk lijkt opeens meer mogelijk!

 

De Roep.

Het Drieluik.

 

Terug naar René. En terug naar de realiteit.

Het eerste boek heeft als titel: De romantische leugen en de romaneske waarheid. Girard beschrijft hierin aan de hand van boeken van onder meer Flaubert, Proust, Dostojewski en Stendhal hoe individuen en groepen van mensen omgaan met waarheid en leugen. Het komt er, voor zover ik begreep, er op neer dat, als we de hedendaagse tijd willen duiden, er onbeschrijfelijk veel  “Romantische” leugens rondwaren die de gehele mensheid in verwarring brengen waartegen alleen een Romaneske waarheid weerstand biedt. De mens heeft, zoals Max Scheler het verwoorde, óf een God, óf een afgod.  Ziehier het verschil tussen waarheid en leugen.

Het tweede boek draagt als titel een strofe uit het Iob-gedicht: De aloude weg der boosdoeners. (Iob 22:15), In het boek beschrijft Girard hoe de boosdoener, met mimetisme en begeerte zijn zinnen zet op hetgeen hij begeerd terwijl de boosdoener zelf gekweld wordt “In een land overgeleverd aan de macht van een boosdoener legt G’d een sluier over de ogen van rechters”.

Tot slot het derde boek met als titel “de Zondebok” waarin nauwkeurig de aloude weg wordt beschreven die de boosdoeners afleggen, namelijk om met romantische leugens diegenen die zij “haten zonder reden” als zondebok te proclameren. En onder aanhaling van de woorden van Sören Kierkegaard  “De menigte, dat is de leugen!” merkt Starobinski op dat het kwaad altijd aan de kant van de veelheid en van de menigte staat.

 

De climax

Het nieuwe fascisme

 

Sinds kort is de wereld in de ban van een nieuw fascisme, ook wel het nieuwe normaal genoemd waarin alle levenswaarden werden omgedraaid zoals Nietzsche’s  “Umwertung aller Werten” reeds voorzag.

In de huidige tijd zijn daar onmiskenbaar alle kenmerken aanwezig zoals vrijheidsberoving, politiegeweld en het vrijwel geheel opheffen van de democratie onder het mom van democratie, precies zoals dat destijds in Duitsland gebeurde en onder aanvoering en medewerking van de medici en media. De rassenwetten van weleer beoogde een eugenetische strategie die geheel onder wetenschappelijke controle stond van het Leopoldina-instituut terwijl Der Stürmer de bevolking van “nieuws” voorzag met een wekelijkse smadelijke spotprent waarin Joden werden belasterd.

En zoals elke fascistische, communistische danwel totalitaire dictatuur heeft elke dictatuur zo zijn eigen zondebok nodig om de romantische leugen in stand te houden; zo vergaat immers de aloude weg der boosdoeners.

En welaan: die heeft men nu gedacht te hebben gevonden.  

Wie zich maar eventjes het hiervoren staande overdenkt en beziet, zal helder inzien dat de hedendaagse zondebok gevonden is in die mensen die een romaneske waarheid  voorstaan: het zijn die mensen die niet mee willen gaan in de heilloze weg van de boosdoeners, in de helden die zelf verantwoordelijkheid nemen over hun eigen lichaam en zich niet laten verleiden tot een middel dat tot doel heeft om de genen te manipuleren.

Het zijn dié mensen die de toegang op steeds meer gebied wordt ontzegd: geen theater, geen restaurants (Frankrijk, Italië), straks kunnen terrassen, parken, scholen, volgen, gevolgd door stemrecht.

Beschimping is reeds hun deel omdat de hoogmoed floreert als ooit tevoren.

De hoogmoed om des boosdoeners weg te vervolgen ondanks dat er alleen in Nederland al reeds meer dan 1500 doden zijn gevallen waarmee diegene die niet met de leugen mee willen doen als zondebok worden geofferd op het altaar van de leugen.

 

De brug over de Weesperstraat draagt zij naam: Meijer de Hond. Even slik ik, want zeker: tijden vergelijken is een hachelijke zaak. Maar de kenmerken van toen zijn wel degelijk de kenmerken van thans.

De finale.

 

Buiten- en binnenland

Steeds nijpender wordt het.  Terwijl in de Palestijnse gebieden er een geringe genetische manipulatie plaatsvindt is het sterfte aan de vermeende en ten onrechte door een wereldwijde boevenorganisatie uitgeroepen pandemie gering terwijl in het Joodse thuisland, alwaar de manipulatie van de genen over een groot deel van de bevolking werd uitgestort, de sterfgevallen de pan uitrijzen.

En dit is nog maar één voorbeeld. 

En hier, in ons eigen land, een leugen van een boosdoenend bewindspersoon over de genetische manipulatie die hij ten onrechte vaccinatie noemt.

 

“Als je bent gevaccineerd, dan is natuurlijk de kans dat je het virus verspreidt niet nul, zeker niet, je bent gewoon ook onderdeel van de verspreiding van dat virus”

Iedereen besmet iedereen, maar alleen ongevaccineerden moeten testen omdat het vaccinatiebereidheid aantast. Oftewel, vaccinatie is geen middel, maar het doel op zich. Jurist Kim Boon vat samen: je hoeft niet te testen als je bent gevaccineerd want als je je wel moet laten testen als je bent gevaccineerd, zou je je niet laten vaccineren.

Een duidelijk voorbeeld van een romantische leugen naast de romaneske waarheid.

En iedereen die zich aansluit waarmee en waardoor de medemens wordt uitgesloten maakt zich medeschuldig.

 

 

Aldus schreef ome Willem.

dinsdag 10 augustus 2021

zaterdag 7 augustus 2021

De nieuwe Untermensch

 

Het is augustus 2021 en ik loop door een stadje in oost-Nederland, Ommen. Inmiddels heb ik er geen vertrouwen meer in dat de angstaanjagende ontwikkelingen van het afgelopen anderhalf jaar spontaan ten goede zullen keren.

In Ommen is het druk bij de ijssalon. De terrassen rondom zitten vol. Mensen praten, lachen en genieten van hun ijsje. De sfeer is ontspannen, de angst voor het SARS-CoV-2-virus is volledig verdwenen. Hier lijkt alles als vanouds te zijn, alsof COVID19 niet meer bestaat. Mijn zorgen over de toekomst verdwijnen heel even naar de achtergrond.

Maar niet helemaal. De beelden van de demonstratie tegen de strenge coronamaatregelen in Berlijn van de week ervoor blijven door mijn hoofd spoken. Merkels bloedhonden ontketenden een klopjacht op kinderen, vrouwen, ouderen en ieder ander die vreedzaam zijn of haar proteststem wilde laten horen. Een kind, zittend op de grond en in een poging zijn moeder te beschermen, wordt hard tegen de grond geslagen.

 Een oude vrouw wordt in een wurggreep afgevoerd, gedragen door vier zwartgeüniformeerde beulen. Merkel's losgeslagen hordes, gewapend met waterkanonnen, knuppels en traangas, beuken en hakken zonder enige schaamte in op weerloze burgers, waarvan er meerdere demonstratief de handen in de lucht steken.

 Het leidt geen twijfel: dit zijn dezelfde mensen als de leden van de Sturm Abteilung (SA) van de NSDAP, Hitlers persoonlijke knokploeg, die zo'n tachtig jaar geleden afgestuurd werd op iedereen die het waagde kritiek op de nationaal-socialisten te uiten.

 

De tijd schrijdt voort, maar niet de menselijke aard.

 Dat er tot nu toe nog 'slechts' één dode is gevallen, is alleen te danken aan het laatste restje beschaving dat nog over is, en aan de vele journalisten die het gebeuren vastleggen voor het nageslacht. Maar ook zij zijn steeds vaker het slachtoffer van buitensporig en gericht geweld. Met als doel de door de Duitse Staat gelegitimeerde terreur tegen de eigen bevolking voor het oog van de wereld te verbergen.

In Frankrijk worden soortgelijke zwaar gepantserde wilde hordes ingezet om onmensen van terrassen te slaan omdat ze niet gevaccineerd zijn, omdat ze protesteren tegen de vaccinatie-ausweis waarop moet staan dat ze zich onderwerpen en hun lichaam ter beschikking van de Staat hebben gesteld.

 Wie dat er niet op heeft staan, wordt de toegang tot concerten ontzegd, en het betreden van bioscopen, restaurants en het openbaar vervoer wordt verboden. Wie geen vaccinatie-ausweis kan laten zien, mag worden afgeranseld en opgesloten worden. Het is geen angst voor de medische dictatuur meer, het is een voldongen feit. En tijdens het schrijven van deze blog heeft de Duitse politiek besloten dat ongevaccineerden nergens meer welkom zijn, met als doel om de absolute gehoorzaamheid aan de Nieuwe Vaccinatie-ideologie af te dwingen.

 Impfung macht Frei.

Dit gaat niet meer om maatregelen om de verspreiding van een virus te beperken. Het doel is het afdwingen van volledige onderwerping van de burgers en het stichten van de Medische Totalitaire Staat. En daarvoor moet iedereen die dit doel in de weg staat het zwijgen opgelegd worden, als beesten bij elkaar worden gedreven en afgevoerd worden.

 Nu nog naar een ander stadsdeel of naar het politiebureau, maar het woord quarantainekamp waar 'besmette' personen kunnen, nee, moeten worden opgesloten is al gevallen. Een Duitse politicus, nota bene uit Beieren, pleitte voor deportatie van onwillige mensen die zich niet wensten te voegen naar de coronamaatregelen. Waarheen is niet duidelijk, maar de treinverbindingen naar het Oosten zijn goed en na Die Wende is er meer dan genoeg ruimte.

Ook in het frisse briesje en in de warme zon, die af en toe door het wolkendek breekt lukt het niet om deze beelden uit mijn hoofd te krijgen. Ik kijk om me heen met een mengeling van verbijstering en somberheid: zien deze mensen niet wat er zich slechts 500 kilometer van hier afspeelt?

 Weten ze het niet? Interesseert het ze niet? Hebben ze zichzelf laten vaccineren, enkel en alleen om hun vrijheid 'terug te krijgen'? Wilden ze misschien dansen met Janssen?

 Hebben ze hun kinderen gedachteloos laten vaccineren, om ze de verkettering door de Totalitaire Staat te besparen? Denken ze na over de mogelijke toekomst die ons te wachten staat, als de nieuwe dictators zoals Merkel en Macron hun zin krijgen? Ik hoop het, maar ik vrees van niet.

Ik vraag me af in hoeverre Sinti en Roma in de jaren '30 aan zagen komen dat ze massaal vergast zouden worden. Waren er onder hen mensen die het aan zagen komen, en die familie en vrienden waarschuwden voor de horror die nog komen zou?

 Ik kan het me nauwelijks voorstellen. Wie zag eind jaren '20 aankomen dat hun zieke en daarom inferieure kinderen onder dwang van de Staat zouden worden gesteriliseerd, omdat ze als nutteloos werden gezien, zonder enig waarde en volstrekt overbodig? Net als nu bleek dat men van een groot deel van de artsen niets te verwachten had.

Een groot deel van de medische stand werkte enthousiast en vol overtuiging mee. De meeste aanmeldingen voor gedwongen sterilisatie kwamen van artsen.

 De eugenetica was immers een officiële medische wetenschap, aan vele Duitse maar ook Engelse en Amerikaanse Universiteiten onderwezen? Ook van de rechterlijke macht viel geen bescherming te verwachten. Speciale 'Genetic Health Courts' wezen het overgrote deel van de aanvragen voor gedwongen sterilisatie toe. Voor een hoger doel, het zuiveren van de maatschappij van minderwaardige inhumane elementen.

 Hoeveel ouders zagen aankomen dat hun gehandicapte kinderen vermoord zouden worden in speciale Todeskrankenhäuser, al even enthousiast bemand door artsen en verpleegkundigen die de Eed van Hippocrates hadden afgegeven aan de Nazi's. Hoeveel ouders moesten toekijken hoe hun kind met een psychiatrische stoornis door de politie uit huis werden gehaald, officieel omdat ze behandeld moesten worden, maar na behandeling nooit meer naar huis terugkeerden omdat ze 'geëuthaniseerd' werden, ofwel 'fatsoenlijk vermoord'?

 Het waren nota bene de psychiatrische patiënten bij wie op kleine schaal als eerste de gaskamers 'getest' werden.

Het was allemaal voor een hoger doel, het vermeende belang van de maatschappij boven het individu, exact hetzelfde argument dat nu wordt gebruikt door mensen als Roland Pierik, Marcel Verweij, Gert van Dijk, Brigit Toebes, Martin Buijsen, Pauline van Steijnen en menig ander die zichzelf zien als intellectueel, en zichzelf als beschaafd en fatsoenlijk beschouwen, en zich ver verheven voelen boven het gepeupel.

 Voor een deel gaat het om 'rechtsfilosofen' en ethici, maar bovenal mensen die van mening zijn dat zij een hoger doel nastreven en hun mening als moreel superieur beschouwen. Het waren diezelfde mensen die in de jaren dertig al even enthousiast de Eugenetica omarmden. Voor het hogere doel.

De tijd schrijdt voort, de aard van de mens niet.

Ik denk terug aan het interview met Mattias Desmet bij De Nieuwe Wereld, genaamd "De Coronacrisis en de Onderstroom van het Totalitarisme".

 Ik hoor hem duidelijk en goed onderbouwd waarschuwen voor de huidige ontwikkelingen als de eerste stappen op weg naar een

Totalitaire Staat. Aan de hand van het boek van Hannah Ahrend, "The Origins of Totalitarianism", schetst hij hoe een Totalitaire Staat tot stand komt.

 Hij benoemde specifiek dat niet elke naar het vaak wrede en afschuwelijke einde gezet hoeft te worden, en dat de ontwikkeling op elk tijdstip zou kunnen stoppen. Maar het interview werd nog ruim opgenomen voordat landen als Italië, Frankrijk en Griekenland besloten tot de invoering van een vaccinatiepaspoort.

 In verschillende landen is vaccinatie al verplicht gesteld voor zorgmedewerkers.

Ook de 12 tot 17-jarigen moesten eraan geloven, waarbij de machthebbers elke mogelijke verleiding, tot aan ijsjes en donuts toe, inzetten om ze over te halen om zich te laten vaccineren.

 In zijn eentje besloot Hugo de Jonge dat ouders per saldo uit de ouderlijke macht kunnen worden gezet, en dat kinderen zelf wel kunnen bepalen of ze gevaccineerd willen worden en zelfs anoniem een afspraak kunnen maken voor vaccinatie. Dit in de overtuiging dat de peer pressure het laatste zetje geeft. In Duitsland heeft de politiek besloten dat vaccinatie in deze leeftijdsgroep aangeboden moet worden, ondanks het negatief advies van de Duitse kinderartsen.

 Het enige positieve hieraan is dat de Duitse kinderartsen blijkbaar wel de belangen van de Duitse kinderen vooropstellen, in tegenstelling tot de Nederlandse kinderartsen onder de bezielende leiding van Károla Illy, die zwichten voor een abstract getal, in een bij herhaling falend theoretisch model, zonder zich ook maar een moment iets aan te trekken van hun primaire verantwoordelijkheid om allereerst en bovenal de belangen van kinderen te behartigen.

Wie nu de parallellen met de opkomst van het nationaalsocialisme nog niet ziet is stokdoof en stekeblind. Mensen die 'hun vrijheid terug willen' door impliciet hun lichaam ter beschikking van de Staat te stellen, en blijkbaar weinig waarde hechten aan het zelfbeschikkingsrecht over hun lichaam, hoeven niet verbaasd te zijn als hun lichaam in de nabije toekomst opnieuw en bij herhaling door de Staat zal worden opgeëist voor een 'hoger doel'.

 De dijk van de autonomie is gebroken, de Staat bepaalt wat er met uw lichaam moet gebeuren.

Een groot deel van de academische elite en de gegoede burgerij vindt de vergelijking met de Tweede Wereld oorlog 'ongepast', wegens het grote aantal slachtoffers dat deze eiste. Deze mensen vergeten dat de Tweede Wereldoorlog de climax van de Symfonie des Doods was en niet de prelude.

 De prelude die zich steeds luider liet horen, en waarvan een steeds groter aantal musici van het Symfonieorkest des Doods deelnamen.

 Een ander argument van deze intellectuele elite en de gegoede burgerij is dat je er niet voor kiest om een Sinti, een Roma of een Jood te zijn, en wel om je al of niet te laten vaccineren.

 Het is een buitengewoon naïef en kortzichtig argument van diegenen die de geschiedenis niet kennen. De Nazi's begonnen al in de vroege jaren '30 met het uitschakelen van hun politieke opponenten, de socialisten en de communisten. In 1933 waren er al 700 communisten, socialisten en andere politieke opponenten opgesloten in 'protective custody'. Waar men niet kan kiezen voor afkomst, lichamelijke of psychische gesteldheid, is de keus voor een politieke kleur wel degelijk een eigen keus.

 Het is dezelfde strategie van despoten als Stalin en Xi Jinping in de door hen gestichte totalitaire staten. Stalin stuurde zijn tegenstanders, al of niet reëel of alleen bestaande in zijn psychopathische brein, naar de Goelachs in Siberië. Xi Jingping sluit zijn critici en de dissidenten op in 'heropvoedingskampen'. Mochten zij kunnen vluchten wordt hun familie opgesloten, of treft hen een 'minder humaan' lot.

 Als ik de intellectuele elite en de gegoede burgerij goed heb begrepen, heeft deze politiek melaatse medemens dit aan zichzelf te danken. Hadden ze de juiste politieke kleur gekozen, was hen dit niet overkomen. Onvrijheid komt met plichten, zo blijken zij te denken.

 Altijd is de eerste stap op weg naar de Totalitaire Staat het aanwijzen van een inferieure groep mensen die als schuldigen kunnen worden aangewezen voor maatschappelijke problemen. Zoals Joseph Goebbels het verwoordde: Propaganda muss die Verdrängung der Aggression erleichtern, indem sie die Ziele des Hasses festlegt. Er moet een doel zijn voor de haat van de gevaccineerde Übermensch: en dat doel dat hebben ze ook: de ongevaccineerden.

 Vervolgens moet alles dat de Totalitaire Vaccinatiestaat bedreigt monddood worden gemaakt, ontslagen worden, uitgesloten worden, uitgeschakeld worden, opgesloten worden, en ja, zonodig gemarteld en vermoord worden.

 Onafhankelijk of het om een Jood, een Zigeuner, een Communist, een Socialist of iemand van het eigen ras gaat. Onafhankelijk of het gaat om een gehandicapte, een psychiatrisch patiënt of een ongevaccineerde medemens. De massa kijkt vergenoegd toe, een enkeling daargelaten, moedigt de haat aan en juicht het het demoniseren van deze medemens hartstochtelijk toe.

 Hoe durven zij de autoriteit van de Grote Leider, de Kerk, das Reich, en nu het machtige Rijk van de Wetenschap te betwijfelen. En natuurlijk werken de verschillende media van harte mee aan de Nieuwe Waarheid, en worden critici gecensureerd en van social media als LinkedIn, Facebook en Twitter gegooid.

 Weer bleek Joseph Goebbels het gelijk aan zijn kant te hebben: "Stellen Sie sich die Presse als eine großartige Tastatur vor, auf der die Regierung spielen kann".

 

Wie denkt dat dit in Nederland niet speelt, moet de uitspraken van Sander Schimmelpenninck er op nalezen en goed op zich in laten werken. Het gaat nota bene om een journalist die haat predikt jegens de ongevaccineerdeen en zich als 'overheidsorgel' laat gebruiken door de vaccinatiepropaganda van deze regering.

 Hij is van mening dat complotondernemers en wappiefluisteraars gewoon opgepakt zouden moeten worden. Volgens Schimmelpenninck zijn zij, de complotondernemers en en wappiefluisteraars, direct verantwoordelijk voor de ellende van hun ongevaccineerde volgers. Volgens hem komt dat doordat iedere debiel in dit land maar wat mag roepen.

 Dat er heel veel mensen die weloverwogen en goed onderbouwd afzien van vaccinatie, en dat dit ten alle tijde een vrije keuze zou moeten zijn, komt niet in hem op. Dat een groot deel van de bevolking strikt genomen helemaal geen vaccin nodig heeft, omdat zij niet of nauwelijks ziek worden van een infectie van het SARS-CoV-2-virus, of omdat ze de infectie al doorgemaakt hebben en uitstekend beschermd zijn door hun eigen immuunsysteem, het past allemaal niet in de heilige vaccinatie-ideologie van Schimmelpenninck.

 En daarom moet iedereen die niet in deze ideologie gelooft als minderwaardig worden beschouwd, verwerpelijke creaturen in de visie van Schimmelpenninck, en moet hen niet toegestaan worden om er een eigen mening op na te houden, laat staan dat ze die uiten. Zij moeten opgejaagd worden en opgesloten worden.

Voor wie zich op deze manier uitlaat over zijn medemens is de afstand tot het opsluiten van mensen met een afwijkende mening in concentratiekampen voor 'protected custody' niet ver weg meer, en de vraag is vervolgens welke 'definitieve' oplossing hij voor ogen heeft om het probleem van de complotondernemers en de wappiefluisteraars op te lossen. Een betere illustratie van wat ik boven beschrijf, en wat ik het meest vrees, had Schimmelpenninck niet kunnen geven.

Het enige onderscheid in de beginfase van het vestigen van de Totalitaire Staat is 'wij' versus 'zij', waarbij op dit moment 'zij' de mensen zijn die zich om de meest uiteenlopende en legitieme redenen niet willen laten vaccineren.

 Ze worden door de zichzelf als moreel superieur beschouwende gevaccineerden als egoïstisch en minderwaardig gezien. Het gaat al lang niet meer om het principe dat vaccinatie allereerst en bovenal bedoeld is om de ontvanger tegen een infectieziekte te beschermen.

 Het gaat er al lang niet meer om dat gevaccineerden evengoed als ongevaccineerden het virus kunnen verspreiden. Het gaat al lang niet meer om 'flatten the curve', de zorg ontzien, of het 'samen eronder krijgen van het coronavirus'.

 Het gaat niet meer om een virus waarvan het overgrote deel van de mensheid niets te vrezen heeft, al helemaal niet in vergelijking met andere infectieziekten die in de afgelopen jaren vijftig vele malen meer slachtoffers hebben geëist. Het gaat om goed versus fout, moreel superieur versus moreel inferieur, Übermensch versus Untermensch.

 Hoe de vreedzame burgers, uit alle lagen van de bevolking, van alle leeftijden en van alle politieke kleuren op het Museumplein, het Malieveld, in Berlijn of Parijs mishandeld en afgeranseld worden is de prelude van deze ontwikkeling, niet de climax. En zelfs mensen zoals Erwin Kompanje, die neutraal staan tegenover mensen die zich willen laten vaccineren en diegenen die dat niet doen, durft inmiddels de parallellen tussen de jaren '30 en de huidige situatie te benoemen. In zijn laatste blog benoemt hij het subtiel maar niet mis te verstaan:

Voorbeelden zijn er te over in de geschiedenis van de mensheid waartoe het heeft kunnen leiden als minderheden als minderwaardig worden behandeld. Voorbeelden waarvan we steeds zeiden: ‘Dat nooit meer’ en waarvoor we monumenten oprichten in de gedachtenis van de voorgaande immorele onderdrukking. Maar geschiedenissen hebben de neiging zich steeds weer te herhalen.

Het meest verontrustende is nog dat verschillende overheden doelbewust hebben aangestuurd op deze Medische Apartheid. De "Panic Paper" geschreven in opdracht van het Deutsche Bundesministerium des Innern, Bau und Heimat, de 'nudging' door de Engelse SAGE-B, en de 'gedragsbeïnvloeding' door de Corona Gedragsunit van het RIVM, het had allemaal hetzelfde doel, het aanjagen van angst om de bevolking te dwingen zich te conformeren aan de opgelegde maatregelen.

 Angst voor het 'besmet' worden, ziek worden en overlijden, hoe klein die kans ook is. De bovengenoemde instanties wakkeren deze doodsangst doelbewust en weloverwogen aan, ditmaal met apocalyptische voorspellingen over het aantal doden dat te betreuren zal zijn, de enorme hoeveelheid zieken die de ziekenhuizen als een tsunami zullen overspoelen en de vreselijke gevolgen die het doormaken van de ziekte zullen hebben.

 Met als middel onder andere een mondkapjesplicht, als zijnde de nieuwe Jodenster, om onmiddellijk zichtbaar te maken wie zich weigert te voegen naar de nieuw Wetten van de Totalitaire Medische Staat.

 We hebben allemaal kunnen zien welke consequenties het niet dragen van een mondkapje had. In Israël werden mensen van het strand weggestuurd door zwaarbewapende soldaten met de pistoolmitrailleur in de aanslag.

 In Nederland werden moeders tijdens hun bevalling gedwongen een mondkapje dragen. Daarna werden ze onmiddellijk gescheiden van hun eigen kind als zij een positieve testuitslag hadden. Er waren winkeliers die weigerden klanten te bedienen als ze geen mondkapje droegen.

 Moeders in Duitsland die gearresteerd werden omdat ze het mondkapje niet correct droegen. Mensen en kinderen genietend, ondanks alles, van de sneeuwpret, die achterna werden gezeten door Merkels knokploegen voor het niet dragen van een mondmasker op een slee, omdat op een slee geen anderhalve meter afstand kan worden gehouden.

 In Australië, waar 'beveiligers' jongens niet ouder dan 16 jaar in een wurggreep bewusteloos naar buiten sleepten en als oud vuil op de stoep smeten. Oude mensen met hartaandoeningen en COPD die het openbaar vervoer uitgeschopt en uitgeslagen werden omdat ze te benauwd waren om een mondkapje te dragen.

 Een oude man van in de zeventig die aan zijn benen de winkel uitgesleept werd door een 'bewaker'. En dit is nog maar een heel klein kruimeltje op de top van de enorme berg van mishandeling van mensen die weigerden mee te doen aan deze 'gedragsbeïnvloeding'.

Dit nooit meer. Of toch?

Nu is er een vaccinatiepaspoort dat de morele Übermenschen moet scheiden van de morele Untermenschen.

 Wie zich niet laat vaccineren is egoïstisch en 'decadent', en beseft niet 'dat vrijheid met plichten komt'. Zij verdienen het niet om naar een concert te gaan, de toegang tot een restaurant moet hen worden ontzegd, en vanzelfsprekend hebben zij geen recht op zorg of op een IC-bed.

 Ik hoor mensen zeggen dat als ongevaccineerden COVID19 krijgen, men hen moet laten creperen, dit op beeld vastleggen en op social media moeten plaatsen. Als afschrikkend voorbeeld voor de ongevaccineerden.

 Het zich ontdoen van de ongevaccineerden is volgens hen niet een kwestie van ideologie, maar een kwestie van reinheid. Dat is de gewenste uitkomst van de 'gedragsbeïnvloeding' door bovengenoemde instanties.

 Wat is het verschil tussen enerzijds deze 'nudging' en 'gedragsbeïnvloeding' en anderzijds de propaganda van Joseph Goebbels die zijn doelstellingen als volgt samenvatte: "Propaganda funktioniert am besten, wenn diejenigen, die manipuliert werden, zuversichtlich sind, aus freien Stücken zu handeln." En dan deze uitspraak: "Die brillanteste propagandistische Technik wird keinen Erfolg haben, wenn nicht ständig ein Grundprinzip im Auge behalten wird - sie muss sich auf wenige Punkte beschränken und sie immer wieder wiederholen."

 Het is Hugo de Jonge als alter ego van Joseph Goebbels, aangestuurd door de gedragsunit van het RIVM, als wederopbouw van het Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda.

De tijd schrijdt voort, de aard van de mens niet.

Ik heb verschillende van afkomst Russische, Chinese, Iraakse en Iraanse en zelfs Turkse mensen gesproken die met angst en beven kijken naar de huidige ontwikkelingen, omdat ze die zo ontzettend goed kennen en herkennen, simpelweg omdat ze hetzelfde zagen gebeuren in hun eigen vaderland, en zich wederom in hun vaderland wanen.

Hoe lang moet je afwachten in de hoop dat het allemaal wel mee zal vallen? Hoe lang moet je blijven vechten tegen een Totalitair Medisch Regime in wording? Wanneer is het moment gekomen om niet langer te vechten tegen het ontstaan van de medische apartheid, maar te vluchten naar een veilig land, zonder vaccinatiedwang, waar ongevaccineerde mensen niet uitgesloten, geridiculiseerd, besmeurd, vernederd en gedemoniseerd worden als ze de coronamaatregelen en de lockdowns ter discussie stellen, of zich niet willen laten vaccineren, om welke redenen dan ook.

 Waar ze niet geweerd worden uit de cafés, restaurants, instellingen voor kunst en cultuur, niet ontslagen worden op basis van het niet-gevaccineerd zijn, en zelfs de toegang tot supermarkten wordt ontzegd.

Het lichaam dat onze geest begeleid tijdens de korte periode dat we op deze aarde rondlopen is het eigendom van die geest en mag nooit het eigendom van de Staat worden. Er is geen hoger doel dan dat.

Maar een groot deel van de Nederlanders ziet het niet. En zal het ook niet zien.

Totdat het te laat is.

Het wachten is op de nieuwe oplossing.....

 


Aldus schreef Jan B. Hommel

 

woensdag 21 juli 2021

De priktatuur

 

Nog geen honderd jaar geleden.  1925, maar het geschrift was al eerder gereed gekomen. Een jaar eerder, vermoedelijk althans en na verloop van tijd werd de inhoud van het boek steeds meer bekend. 

Sommigen schonken er, al konden ze de inhoud, geen aandacht aan.  Anderen betitelden het als een waanzinsgeschrift die de moeite van het lezen niet waard was.

Toch stond het er duidelijk, klip en klaar, beschreven, maar het “klonk” zo ongeloofwaardig dat het er veel van weg had of de “ideeën”  ver buiten de werkelijkheid stonden.

 

Inmiddels zijn we nog geen honderd jaar later; weer verschijnt er een geschrift, en, toeval of niet, wederom van een Duitser; althans een Duits-schrijvende.

Beide schrijvers met een duister, weggestopt verleden.

 

Wederom een geschift waarin de meest waanzinnige “ideeën” werden opgeschreven.  Huiveringwekkende gedachtenspinsels.

Inmiddels doet, gelijk als de jaren van weleer, de propaganda zijn slavenwerk.

 Slavenwerk voor krankzinnige, zieke geesten, bezeten door demonen. 

Na 1925 ging het snel; reeds acht jaar later, in 1933, werd de macht gegrepen terwijl enkele jaren later, na een afgrijselijke kristalnacht, de wereld in brand werd gestoken.

 

Tevoren al was het duidelijk: een deel van de mensheid werd, overal waar de machtswellustelingen verschenen, ontmenst en, uiteindelijk, geëlimineerd. Precies zoals dat in het geschrift werd “geprofeteerd”

 

En nu?  Nog geen honderd jaar later; na “Mein Kampf” verschijnt daar `De Great Reset`. In het licht van duizenden jaren geschiedenis is men nog nauwelijks bekomen van de afschuwelijkheden die plaatsvonden onder `Mein Kampf`, of de overval neemt steeds vastere vormen aan; nu met een nieuw, gruwelijk, geschrift.

In een jaar veranderde een groot deel van de wereld van een betrekkelijk normale tot een priktatuur; waarin zo ongeveer de gehele mensheid wordt opgeroepenen, of, nog sterker, “bevolen” zijn lichaam ter beschikking te stellen van de “prik”, een soort nieuwe Messias die onder de naam Vaxias schuilgaat. 

 

Onderwijl én intussen volvoeren dit keer niet één, maar vele “Adolfs” hun snode plannen. Ditmaal niet tegens één specifieke, maar thans jegens de globale mensheid. Beschreven in het nieuwe “Mein Kampf”, The Great Reset waarin de plannen voor een wereldwijde zelfexecutie worden ontvouwd.  En de priktatuur is daar maar een klein onderdeel van.

 

Aldus schreef ome Willem.

 

maandag 21 juni 2021

Juni 2021

 DagdromerijBlauwe lucht, gekleurde weiden

Rustend vee bij de molen


De ingang

plotseling komt een mast voorbij

ontluikend bos


een oude bekende....

midden in het bos, een graanakker