Hoeveel mensen hebben mijn site bekeken?

maandag 19 oktober 2020

donderdag 15 oktober 2020

Bladblazers en Corona......

 Bladblazers verspreiden corona!! De laatste paar weken zie ik nogal wat mensen in de weer met de luidruchtige bladblazer. En naast dat motor van een bladblazer het milieu belast met nóg meer co2, verspreid de gebruiker tijdens het blazen van blad ook nog eens op gevaarlijke wijze het alomtegenwoordig rondwarende virus!

Virussen immers, wanneer ze van een Corona-besmette langslopende- of fietsende voorbijganger afvallen- of dwalen, hechten zich aan ander levend materiaal, vooral verschuilen ze zich in afgevallen eikels en op beukennootschilletjes!  Wanneer er dan blad wordt geblazen is de kans uitermate groot dat de blazer zichzelf, maar ook omstanders tot meer dan honderd meter in de omtrek besmet! 

 

Ooit, toen ik een kleine jongetje was, gebeurde, buiten mijn gezichtsveld, het ontzettende! In een ver land dat China heette vaardigden de Chinese leiders het bevel uit alle mezen, mussen en ander klein gevogelte te doden. Het verhaal gaat, dat ene Mao, de Grote Roerganger, zich op zijn buitenterras bevond en waarnam dat een musje enkele graankorrels van de grond pikte en daarmee vandoor ging.  Of dat een mythe is, weet ik niet, maar het feit is wel dat het Chinese regime ervan overtuigd was dat de graanproductie verdubbeld werd wanneer in het land geen diefachtige mezen en mussen meer te vinden zouden zijn. 

Er zijn, onder meer op you tube, nog wel filmpjes van te zien; het geschiedde in of rond 1958.  Overal werden de vogeltjes gedood; vrouwen met lange stokken doorpriemden nesten, jongelui beoefenden een katapult-techniek en schoten de vogels uit de bomen.  Weer elders, en stelt u het zich eens voor, maakten een paar duizend chinezen langdurig herrie, zwaaiden met vlaggen, gilden en krijsten als gekken terwijl een andere groep luidruchtig op trommels sloeg, uren lang, zodat de opgeschrikte en steeds maar rondvliegende diertjes van uitputting uit de lucht vielen.  Naar schatting vonden er in dat jaar enkele miljarden mezen en mussen de dood. En echt, dit is géén lariekoek; zoek maar eens op Great sparrow campaign.

En daarna gebeurde het ontzettende; ik was nog geen tien.  Toen er geen mus en mees meer in het land was, kregen insecten vrij spel en tastten op een afschuwelijke wijze de oogsten aan met als resultaat dat de daaropvolgende jaren over China een verschrikkelijke hongersnood viel.  Uiteindelijk stierven, naar schatting, meer dan dertig miljoen chinezen een bittere hongerdood….

Na jaren van ellende zag het Chinese regime de fout in, importeerde zelfs in grote getale mussen en mezen uit de Sovjet Unie, maar dat was voor de verhongerden te laat.

Natuurlijk is dat van die bladblazer onzin, maar het zou zomaar door onze regering als waar verkocht kunnen worden, een regering die reikhalzend uitkijkt naar de Messias die de naam Vaccin draagt en daartoe de meest absurde regels uitvaardigt die opvallende gelijkenissen vertoond met de onbezonnen acties van de Grote Roerganger, van het Chinese regime van weleer. 

Waar fout Mao- of Marksistisch overheidsbeleid al niet toe leiden kan…. En alweer blijkt waar dat de geschiedenis leert dat de mens niets leert van de geschiedenis.


Aldus schreef ome Willem 

donderdag 1 oktober 2020

Hitler en Corona

(1)….Hierna komt er een vals gespuis,

Verraderlijk en trouweloos,

Het is verachtelijk Jodenvolk

dat, slecht van aard en wetteloos,

wat goed is haat, wat kwaad is doet,

en zoveel goud en geld beloofd

en geeft aan christenmensen, dat

het water van rivier en bron,

voordien zo helder en gezond,

nu her en der vergiftigd wordt,

met dikwijls dodelijk gevolg

voor velen; want wie er toch van dronk

was al heel snel een kind des doods.

Wel zeker is ’t dat ‘t volk van stad

En land bij duizenden plots stierf.

Een grote ramp moest men verdragen;

Wat is de oorzaak? Ging men vragen.

 

Maar Hij die in de hoogte troont

en alles ziet en leidt; in alles

ook voorziet, Hij wilde niet

dat ’t kwaad bedekt bleef: ’t werd ontdekt

en overal bekend zodat

’t de daders kostte goed en bloed.

Want elke Jood bracht men ter dood:

Men hing ze op, wierp ze in kokend water,

Verdronk ze, sloeg met bijl en zwaard

Hen ’t hoofd van ’t lijf, dat viel ter aard

En menig christen stierf als de Jood

Die allersmadelijkste dood.

 

1349, Guillaume de Machaut

 

(2)  Het is een aardige septemberdag en ik snor rond het Nederlands-Belgische grensgebied. Nog even en de gulden gaat, jammer genoeg, verdwijnen en de radio staat aan.  Rond een uur of twee schrik ik op van merkwaardig nieuws.  Ergens in Amerika, naar later blijkt New-York, wordt een torenhoog gebouw getroffen door een vliegtuig; men gaat uit van een “ongeluk”.  Niet héél erg lang, want wanneer er een tweede vliegtuig zich in een nevenstaande toren boort, vermoed men al snel een aanslag.

 

Het is 2001; later  blijken er talloze slachtoffers te betreuren zijn; meer dan 1600.  Al snel lijkt men te weten wie de daders zijn en welke organisatie er achter schuil gaat.  Alles lijkt in de richting van één of meerdere islamitische groeperingen te wijzen.  In het weekend wat volgt toef ik in Beverwijk, de Zwarte Markt waar ik tussen bijna louter islamieten enkele keren de beelden van de vliegtuigen die zich in de twintowers boren terug zie.  De stemming is gespannen en ik merk aan wat omstanders op dat diegenen die dit hebben gedaan en hebben georganiseerd toch wel erge misdadigers zijn.  De omstanders beamen dat en keuren de terroristische daad af, maar terloops hoor ik ze zeggen dat “de Amerikanen (of het “Westen”) dit ook eigenlijk wel hebben uitgelokt”

De jaren gaan voorbij en na het verstrijken van de tijd vervagen ook de beelden.  De Amerikanen, zo verneem ik, laten het er niet bij zitten en vallen Iraq en Afghanistan binnen.  De logica zie ik niet erg, maar in die tijd ben ik aan het werk en voor mij is het allemaal ver weg.  Bovendien heb ik niet de illusie dat ik er wat aan kan veranderen.

In de jaren die volgen verneem ik van verhalen die een ander licht werpen op de aanslagen, maar die weiger ik te geloven.  Na een jaar of 15 komt er zelfs een Nederlands boek uit met de titel “9/11 is een complot”, een boek dat ik niet koop. Weer later worden de geruchten sterker dat er zaken niet kloppen, maar ik haal mijn schouders er over op.  Vele verhalen doen de ronde, maar ik vind de “algemene” verklaring nog steeds het meest plausibel.

Intussen ben ik er wel over ga nadenken, zonder het “echte” verhaal opzij te zetten.  Nog steeds niet, maar toch genereer ik voor mijzelf wat vragen.

Als hoofdschuldiger werd een puissant rijke Arabier aangewezen, een zekere Osama Bin Laden, iemand waarvan ik nooit eerder had gehoord. De vraag die ik mijzelf stel is: waarom zou zo een rijk mens een dergelijke aanslag beramen.  Was het voor hem niet veel aangenamer om heel veel andere leuke en gezelligere dingen te gaan doen? 

En dan die tweede vraag:  wat voor werk is het toch om zoveel mensen te rekruteren, alles in diepste geheim en dan tot een dergelijk aanslag  over te gaan.

De antwoorden blijven weg, maar juist daarom kunnen we wel een venijnige conclusie trekken.

 

Kennelijk zijn er in deze wereld een aantal mensen bereid om een huiveringwekkende grote aanslag te plegen en te laten plegen met een enorme hoeveelheid doden tot gevolg. Het blijkt dus mogelijk te zijn dat er op deze aarde een groep, een aantal, gewetenloze schurken rond lopen die niet terug deinzen voor een degelijke aanslag als op de elfde september 2001 heeft plaatsgevonden.

Hoewel ik vooralsnog vasthoud aan de verklaring, het “verhaal” van wat men tot op heden als algemeen aanvaard beschouwd, kan toch niemand er om heen dat, wanneer een stel extreme idiote moslims deze gewetenloze daad hebben kunnen voltrekken, het ook mogelijk is dat er een stel volstrekt gewetenloze Chinezen, Indiërs, Israëliërs, Russen, Amerikanen of wat voor groepering dan ook dit op hun geweten kunnen hebben. Sterker nog: juist een stel gewetenloze Amerikaanse schurken zouden dit gemakkelijker hebben kunnen plegen louter en alleen al omdat het op eigen grondgebied plaats vond. Zoiets vanuit een ver land als Afghanistan en ook nog eens in het geheim op poten te zetten lijkt me toch een stuk ingewikkelder dan wanneer ik voor een dergelijke lafhartige schurkenstreek een thuiswedstijd speel….

(3)

De doodsangst was zo groot, dat erkenning van de waarheid niet betekende dat men de situatie onder ogen zag…  Integendeel.  In de tijd van Guillaume de Machaut blijkt de pest zelf een complot te zijn waar de Fransen een desastreus beleid op baseerden met het gevolg dat er verkeerde conclusies werden getrokken en in de context van de onwaarschijnlijke voorstelling werd opeens de waarschijnlijkheid van het andere, het onjuiste versterkt waardoor het zo goed als zeker ging worden.

Dit heeft zich  inmiddels eeuwen zo voorgedaan en het heeft diverse keren geleid tot uitvoerige rassenwetten, niet in de laatste plaats tijdens en voor de Tweede Wereldoorlog, maar ook nog juist vér daarvoor!

Daarvoor; wat zijn dan toch de kenmerken?

Drie welgeteld: wanneer iets onwetenschappelijk is, en daarnaast niet falsifieerbaar, dus het tegendeel kan niet worden bewezen en er vervolgens ook een hypercompetentie op rust, dus dat er kennelijk meer kan dan mogelijk, dan, ja dán is er sprake van dermate vervreemding van de werkelijkheid dat je kunt spreken van een zogeheten complot.  Het zijn dus niet mensen die de algemeen aanvaarde feiten van een gebeurtenis in twijfel trekken die in een complottheorie geloven, maar het zijn doorgaans altijd de gebeurtenissen zelf dat als complot moet worden gedefinieerd en daarvoor gelden de drie hiervoren genoemde kenmerken.

 

De gebeurtenis dat de mens nooit op de maan is geweest kan hieraan worden getoetst.  Er is géén onafhankelijk (!!) wetenschappelijk bewijs en eveneens kan het tegendeel van het nooit landen op de maan niet worden bewezen; meer is trouwens niet mogelijk.

(4)

Aan het einde van de jaren 1950 vatte het politbureau van de communistische partij van China het plan op de graanproductie flink op te schroeven. En aangezien mussen en mezen gras- en graanzaden eten kwam de gedachte bij het regime op om de burgers op te roepen alle mussen, mezen en andere kleine vogels te doden, ja, zo mogelijk uit te roeien.  Op youtube zijn daar zelfs nog oude filmpjes van te zien hoe heftig men tegen deze kleine diertjes tekeer ging. Het resultaat was dat de mussen, nu ze uitgeroeid waren, ook geen insecten meer tot zich namen en toen deze miljarden insecten verlost waren van hun natuurlijke vijanden, konden ze ongehinderd hun slag slaan op de uitgestrekte akkers wat in de drie jaren die volgden een totale hongersterfte van naar schatting dertig miljoen Chinezen tot gevolg heeft gehad. De mus en mees als complot, dus.

 

(5)

Begin 2020 wordt door een organisatie onder de naam WHO een wereldwijde pandemie uitgeroepen die men de naam Corona geeft.

Bijna overal ter wereld worden tal van maatregelen genomen, met name maatregelen die de vrijheid van de burgerbevolking beperken. De WHO, die onder leiding staat van een aantal overtuigend marxistisch georiënteerde personen, wordt mede gesponsord door een heel leger van farmaceutische bedrijven en kan reeds daarom al niet als onafhankelijk worden betiteld.  Niet ver voor de pandemieverklaring heeft er, eind 2019, nog een oefening onder de naam event 201 plaats gevonden; eenvoudig te vinden op youtube. 

 

(6)

De Chinese mussen en mezen

Hitlers Jodenvervolging

Corona

Nine Eleven..

Wat hebben ze gemeen?  Wat is de overeenkomt?

 

Alle vier deze gebeurtenissen zijn kwesties waar beleid op is gemaakt.

Dat maakt dat al deze vier voorbeelden kunnen worden gezien als een “complot” waar vervolgens beleid op werd gemaakt met alle gevolgen van dien terwijl de overgrote meerderheid geloof hecht(te) aan de voorgeschotelde feiten zodat er ook met volle ijver en inzet aan wordt en werd meegewerkt.

Voor alle vier de voorbeelden geldt dat, wanneer ze afgemeten worden aan de hiervoor omgeschreven kenmerken van een complot, voldoen.

 

Welke wetenschap lag er aan ten grondslag dat mezen en mussen schadelijk waren voor de oogst?

Waar diepte men het onweerlegbare bewijs op dat het Joden waren die de bronnen vergiftigde, die altijd onbetrouwbaar waren, zodanig, dat men ten tijde van Machaut al in enkele streken begon met de Jodenmoord voordat de pest in de omgeving zijn intrede deed. Dat door de eeuwen heen, en nadat Maarten Luther zelfs door zijn felste tegenstanders NIMMER werd weersproken na zijn opstel “Von den Juden ihren Lüge” wat uiteindelijk heeft geleid tot een dusdanig geloof in het duivels  “gecreëerde” complot dat dit Hitler en zijn trawanten heeft gebracht tot een poging het volledige Oude Volk uit te roeien.

Zo werd ook na de aanslag op de twintowers beleid uitgestippeld waarbij ik slechts de eenvoudige vraag voorleg, al was het maar om even over na te denken: Wat nu, als het NIET die islamieten waren? Hoe kijken we dán naar de genomen maatregelen en, niet onbelangrijk, kijken onze ogen dan ook niet geheel anders naar onze islamitische medemens?

En daarom:  ook Corona, met name de maatregelen rondom Corona, dienen zo worden bekeken. Corona, Corona zelf als complot en een complot waar beleid op wordt gemaakt.  Corona is op onwetenschappelijke basis en met name op NIET onafhankelijke basis tot pandemie uitgeroepen.  Daarenboven is ze niet falsifieerbaar en in extreme mate hypercompententief. De genomen absurde maatregelen, wereldwijd, zullen daarom de hongerdood na de mussenmoord in ruime mate overtreffen terwijl verdere wereldwijde rampen niet zijn te overzien.  Burgeroorlogen, armoede, dood en verderf als nooit tevoren.

 

Aldus schreef ome Willem

 

 

maandag 7 september 2020

De umwertung


En toen, toen was er een bruiloft.  Een zonnige dag; een glas wijn, witte of rode, dat weet ik niet; misschien was het wel rosé…

Natuurlijk, een bruiloft, bij uitstek een sociaal gebeuren waarbij je je arm legt om de moeder van een geliefde, de hand schudt van familie en bekenden, zoals al jaren, decennia, eeuwen.  Samen even staan voor het toestel zodat je een herinnering hebt voor latere jaren.  Het ene volle glas tegen het andere, een zoen, een stevige omhelzing. Sociaal, tot op het bot!

 

Maar dan, nog voordat er een week om was.  Gesnik, excuses.  Excuses,  Waarvoor?  Waarvoor eigenlijk? 

Verbijstering; een hooggeplaatste! Een Minister maakt excuus louter omdat hij zich met zijn familie en dierbaren sociaal had gedragen.  Spijt als haren op zijn hoofd. 

Een umwertung voltrekt zich, in Nederland, ja, in de Tweede Kamer! 

Umwerting aller Werten!  Dat ís het dus! 

 

Natuurlijk, hij had het over zichzelf afgeroepen.  Absurd beleid, absurde, met niets onderbouwde argumenten drong ook hij ons een asociaal leven op.  Afstand, al is het maar anderhalve meter, is verre van sociaal.  Per definitie!!

 

Géén hand geven, ja, een verbod op handen schudden, dát is, wederom, per definitie, tegen elke sociale waarde.  Zo min er brandbaar water bestaat, net zo min is afstand sociaal.  Sociale afstand, social distancing is bij uitnemendheid contradictio in terminus, zeker tussen mensen onderling. Asociaal is mijzelf én mijn medemens bejegenen als gevaar.

Tenzij het duivels, satanisch is; Umwertung aller Werten.  De leugenmeester van het begin draait immers altijd alles om.

Aldus schreef ome Willem.

 

 

maandag 31 augustus 2020

Open brief

Minister Grapperhaus:

Zoals bekend bent u degene onder wiens verantwoordelijkheid en macht de boeten voor het overtreden van de zogenoemde coronamaatregelen hebt ingesteld.

Nadrukkelijk schrijf ik van macht.  Niet van gezag!  Immers heeft de regering waarvan u deel uit maakt met het roven van burgervrijheden zich verlaagd tot een uiterst bedenkelijk regime en ze heeft daardoor alle gezag verloren en teert thans nog op louter macht.

Dit is ook duidelijk geworden onmiddellijk ná het roven van de vrijheden want vervolgens zagen we censuur (op internet), genocide (in verzorgingshuizen), het oproepen én opleven van de verklikcultuur, het suggereren tot uitstellen (en vervolgens afschaffen) van de verkiezingen (zoals uw medeminister opperde), een praktisch verbod op demonstratie, moskee, kerkgang, het trachten invoeren van een “Ermächtigungsgesetz “ zoals in 1933 door ene Adolf en niet in de laatste plaats het door de ontmensende maatregelen het Nederlandse volk te herdefiniëren tot wandelende besmettingshaard, allen kenmerken van een totalitair regime. Of je het nu fascistisch of communistisch noemt is mij om het even.

 

Nog niet zolang geleden heeft u op de staatspropagandaomroep uiterst fel uitgehaald naar ons als burger en verklaard dat een ieder, die door het regime, waar u deel van uitmaakt, opgelegde maatregel overtreed een “ASO” genoemd en hem of haar onverantwoordelijk gedrag verweten. 

 

Niet lang daarna bleek dat u zelf de aan de burger opgelegde vrijheidsrovende maatregel aan het overtreden was. Kennelijk gelooft u zelf niet in het aan ons voorgespiegelde gevaar van overspringende virussen, want dan had u tijdens de ontstane situatie op uw kort geleden gevierde bruiloft toch wel in een panische kramp moeten schieten.  Niets van dat alles; ook bij uw omstanders niet.

Hiermee heeft u zelf aangetoond dat de aan ons volk opgelegde tirannieke vrijheidsberovende maatregelen een kennelijk een ander doel dient en dat daarvoor een onzichtbaar virus wordt misbruikt.

Nadat publiekelijk is gebleken dat u de onzinnige maatregelen zelf niet heeft nageleefd, haastte u zich snel, als doekje voor het bloeden, om mee te delen dat u namens u en uw nieuwe echtgenote, twee keer 390 euro, 780 euro, aan het rode Kruis over te maken, zijnde twee keer het zogenoemde boete bedrag. 

 

Maar, Minister, dat is maar schijn. En daarboven, volstrekt onvoldoende.  Immers met het door u geknechte volk betaalde riante salaris heeft u het bedrag als gift aan het Rode Kruis gegeven.  Dat lijkt nobel, maar is het niet, want de gift brengt mee dat u dit als aftrekpost opvoert en van dit bedrag minstens de helft weer terugkrijgt.  Daarnaast: de 780 euro vloeit niet in de staatskas (zoals dat bij een boete het geval is), maar u zadelt de burger op voor de 390 euro die u straks juist van de staat terug ontvangt!

U zogenaamde gift is dus op een vuige wijze aan de staat onttrekken van belastinggeld en deswege als huichelachtig aan te merken.

Maar het meest fnuikende is nog wel dat u met het afkopen van de aflaat aan het rode Kruis net doet alsof u de boeten volledig heeft betaalde waar dat niet zo is, want in tegenstelling tot al die reeds beboette mensen krijgt u er met deze schijngift er geen strafblad bij.

 

Ware u wél van “rechts”-wege beboet, wat de door u aangestelde (KG)Boa’s aan de hand van de getoonde beelden en opnamen natuurlijk hadden moeten en kunnen doen, had dit geleid tot een voor u geldend stafblad.  

Helaas zijn deze (KG)Boa’s juist hier uiterst nalatig geweest.

Daarom kan ik niet anders dan concluderen, nu u de zélf middels het doen van een gift aan het Rode Kruis wél heeft erkent “ASO” en schuldig te zijn aan het overtreden van de vrijheidsrovende maatregel, u vanaf heden aan te merken als Minister van Justitie met Strafblad die de vrijheid heeft afgeschaft.

 Aldus schreef ome Willem 

 

 

vrijdag 7 augustus 2020

Tienwekenmais

 In een paar weken groeit het mais tot manshoogte...

Hoe komt dat?
Als enige kennen planten de celstrekking

Daardoor kunnen planten zo enorm snel "groeien", maar eigenlijk groeien ze dan niet.


Een hele keten cellen strekken zich in een paar weken; elke cel natuurlijk een klein beetje, maar door het aantal ziet de snelheid er spectaculair uit.

Verwondering.

Aldus schreef ome Willem. 

maandag 3 augustus 2020

De herdefinitie

De zomer glijdt door de vingers en de tijd die zich daarin bevindt is verwarrender dan ooit.  
Niet veel meer blijkt te kloppen; overheden spelen met onaangename maatregelen die zij aan een ieder opleggen of dreigen op te leggen terwijl er binnen enkele maanden een drama op komst is.

Hoe staan wij er als mens voor?  

Wordt ik nu opeens al een gevaar bestempeld?  Ik? 

Niet alleen ik, maar op jij! U! Plotseling wordt iedereen bestempeld als een gevaar voor elkaar, omdat er een virus in ons midden is.

Het is niet zo dat nu heel Melbourne (Australië, 5 miljoen inwoners!!) opgesloten wordt omdat er aanwijzingen zijn dat se allemaal een besmettelijke ziekte onder de leden hebt, maar de miljoenenstad  moet in quarantaine omdat er ergens een virus rondwaart.

Dat zijn twee heel andere gevallen. In de wet staan regelingen voor het eerste geval, niet voor het tweede.

Wat zijn de implicaties hiervan?

Er zullen altijd virussen zijn. Een samenleving zonder virussen bestaat niet.Van nu af aan zullen we dus in de ogen van de staat altijd een gevaar zijn voor onze medemensen. 

Per definitie.

We zijn door onze autoriteiten opnieuw gedefinieerd.

Niet langer zijn wij soevereine individuen die zelf keuzes maken over de risico’s die wij wensen te lopen. We zijn nu potentiële virusdragers die de overheid onder controle wenst te hebben.

We zijn geen rechtspersonen meer maar  wandelende besmettingshaarden, ook al zijn we niet ziek.

Geen homo sapiens, maar homo virus.

We zijn geen vrije burgers meer, burgers die door de overheid tegen gevaar en geweld moet worden beschermd.

Welnee!  We zijn het gevaar!!

Tijdens mijn surfende zoektochten kwam ik Karel Beckman tegen die nauwgezet uiteenzet hetgeen ik hier voren beknopt aangeef.

Ondertussen kijk ik wat beelden terug uit mijn jonge jaren.  Naar The Beatles en en passant ook even naar de Rolling Stones en terwijl ik wat verdwaasd naar buiten blik en de dreigende onweerswolken over zie drijven tracht ik de toenmalige sfeer, de toenmalige werkelijkheid bij mij binnen te roepen.

Er is een tijd geweest die nooit meer terug komt. 

Als mens, als gewone mens zijn we door een wereldwijde en wereldvreemde macht geherdefinieerd tot inwoners van een globale psychiatrische inrichting, opgesloten in een inrichting die zich de moderne wereld noemt en waar we alleen onder strikte voorwaarden mee mogen doen aan de dagbesteding.

Het I 'm free van weleer lijkt voorbij.  Definitief. Gij en ik, besmettingshaarden, wij zijn verlaagd door middel van een herdefinitie. 

Aldus schreef ome Willem 
zondag 2 augustus 2020

De langeweg....soms moet een lange, smalle weg worden afgelegd...  Vlakbij de enige stad in Nederland die én mijn naam draagt ;en waarvan de naam ook nog eens op stad eindigt...

maandag 20 juli 2020

Het beestenteken

Inoltre obbligó tutti, piccoli e grande, ricchi e poveri, liberi e schiavi, e farsi metttero ....   o sulla fronta...

Nesuno poteva comprare...  Weerbarstig als altijd wanneer zware stenen vanuit de hoogte op de aarde vallen.

Iedereen, maar dan ook iedereen dient het te dragen; 't wordt steeds grimmiger.

Alsof een groot deel van de wereld een psychiatrische inrichting werd en alleen wanneer je de voorgeschreven medicatie tot je neemt... ja dan, dan mag je meedoen aan de dagbesteding.

Niet kopen, niet reizen, niet verkopen voor een ieder zonder muilkorf; hoe plotseling eeuwenoude woorden tot leven komen...

Komt het ooit nog goed?

Komen we ooit nog uit deze grimmige tunnel?


Is de teerling geworpen?  Zijn we, onverwachts, de Rubicon overgestoken en is er geen weg terug meer?

Indrukwekkende grimmigheid; de mensen wilden goden worden maar worden gedegradeerd tot slaaf..  Mephistophilas waart rond, Mephir, verderver, Tophel, de leugenaaar, een duistere geest veranderd de wereld; de onmiddellijke betrekking is reeds ver van ons geweken.

Het is de zelfbevestiging van de mensenmassa die met duisternis gevuld is; zoals destijds, nog geen 100 jaar geleden. Geraffineerd: in de snorremans, Hitler, vereerde het volk niemand anders dan zichzelf. Wat hij sprak, wilde, deed, dat sprak en wilde de massa zelf! 

Het is het typische karakter van de massamens, om alles te verwerpen, om zich door alles gediscrimineerd te voelen, wat niet tot de masssa hoort. 
Mensen die stikken van angst, trachten met psychische wreedheid anderen in dezelfde angst te werpen.  

Onzin wordt verheven tot zin.  Echter tot zinloze zin en ik denkt terug aan de woorden uit De zondebok (René Girard): in menswetenschap is het altijd zó, dat men een verklarende waarheid toekent  aan de ondoorzichtige gegevens juist vanwege die ondoorzichtigheid en datgene waarop men in het geheel geen vat op heeft toont zich als een naadloos geheel omdat twijfel nergens meer kan binnendringen.

Het is de tijd waarin we niet meer leven, maar slechts beleven. Waar een ieder die het beestenteken niet draagt niet kan kopen of verkopen. En 't is slechts voorspel.

Aldus schreef ome Willem vrijdag 26 juni 2020

Zomaar

Acute dreiging


De jeugd...


Een uitgedachte

Terugdenkend aan de tijden van weleer.  De reizen, steeds weer verder, dan weer terug.

Verdwenen zijn ze; slecht na een blik achter de vele horizonten zie ik ze nog even terug; het zijn gedachten van een uitgedachte.

Ooit meende ik dat het nooit zou ophouden.

Nooit dacht ik dat er een tijd zou kunnen komen met geknevelde vrijheid uit naam van, ja, van wie eigenlijk....

Razendsnel ging het; monden werden gesnoerd; En opeens begreep ik hoe een dictatuur zijn macht grijpt, om zich heen grijpt met oneigenlijke argumenten die velen beamen...

Een warme dag; het onmenselijke wordt norm.  toch is er iets wat niet, wat nooit geknecht zal kunnen worden.  Het zijn de gedachten, de zoete tijden die ik terug voor me zie.  Wanneer toen weer heden wordt als ik de reizen opnieuw beleef; de oneindige vlakten nabij de Po, de hoge alpen, liefelijke stroompjes en beekjes ontspringen uit het Franse of Duitse midden.

Jawel, misschien wel, ik ben een uitgedachte, al is ook daar geen einde aan.

Aldus schreef ome Willem

maandag 15 juni 2020

Ermächtigungsgesetz 2020

Duitse Rijk 87 jaren geleden.

Wie zal het zich nog herinneren?  Een, naar later bleek, uiterst nare snorremans ontving in 1933 van de kiezer het mandaat om het grote, vooroorlogse Duitse Rijk te regeren.  Saillant detail, met name wegens het niet zo heel erg lang daarvoor ingestelde vrouwenkiesrecht.

Juist veel vrouwen die gebruik maakten van hun recht om de volksvertegenwoordiger te kiezen, kozen voor deze nog steeds vrijgezellen 43-jarige kerel; het is nog geen 100 jaar geleden, nog geen 90 zelfs...

Reeds een maand ná zijn aantreden in 1933 maakte hij, met zijn trawanten, misbruik van zijn democratisch verkregen recht en diende een wet in waarmee hij onaanvaardbaar veel bevoegdheden naar zich toe trok, een wet, in het Duits Gesetz geheten, kwam er onder de naam  Ermächtigungsgesetz, ook wel: Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich, vertaald, Wet tot het lenigen van de nood van volk en rijk geheten.

In praktische zin betekende dit, dat de leiders daarmee een begin maakten van een uiterst repressief fascistisch bewind waarvan iedereen, die enigszins op de hoogte is van de geschiedenis van de laatste 100 jaren, bekend is met de gevolgen.

Nederland zomer 2020, 

De Nederlandse regering blijkt niets te hebben geleerd van de geschiedenis.  Een noodwet dreigt te worden aangenomen waarmee het parlement zich grotendeels buiten spel zet en de regering verregaande bevoegdheden geeft en die nog verder gaan dan het Ermächtigungsgesetz van weleer.

Kenmerken van een totalitair regime, of dat nu communistisch, fascistisch of wat anders is, zijn:

1: Censuur, hetgeen thans grootschalig op internet plaats vindt.
2: Roven van burgerlijke vrijheden (onder het mom van wat dan ook)
3: Het ontstaan en aanmoedigen van een verklikcultuur.
3: Het inzetten van controletroepen, de huidige (KG)Boa's
4: Het, onder andere met behulp van de nieuwe : noodwet", uitstellen, en uiteindelijk afschaffen van verkiezingen
5: Genocide.  Moeten we wellicht, door het "opsluiten" van mensen (bejaarden, minder valide) in tehuizen, die vanwege eenzaamheid het leven laten, daaronder rekenen?
6: Het  eigenaardige: het volk holt achter de leider aan.....(of die nu vladimir, Mao, Adolf of Mark heet....)

En de wet zelf?  "Welnu" zo schrijf ik, "leest u zelf maar, vast wel te vinden ergens op internet".

Maar zoals ik hem lees wordt dit de uitwerking en zijn dit de gevolgen.

Geert is net 71 geworden en nodigt zijn kinderen,  beste vrienden en bekenden uit.

In de supermarkt waar hij  versnaperingen en bier gaat kopen voor z'n feest, maakt hij een praatje met een bekende, die zijn app wil checken alvorens het gesprek aan te gaan.

Buiten gekomen krijgt hij van een (KG)BOA twee bekeuringen: één voor het schenden van de 1,5 meter en de andere voor het geven van een hand aan een andere bekende die hij toevallig ook in de winkel tegenkwam.
Tevens wordt Geert gewezen op zijn leeftijd: hij valt in een risico-categorie.

Hij moet nu in quarantaine want er verschijnt een rood signaal op zijn net geïnstalleerde app.

Hij mag niet meer reizen op straffe van een geldboete. Hij gaat toch nog even naar het verzorgingstehuis waar zijn demente vrouw verpleegd wordt, maar daar wordt hem de toegang geweigerd.

's Avonds op de borrel thuis wordt er aangebeld door twee (KG)BOA’s, die uitgerust met wapenstok zijn woning ingaan om te controleren of iedereen zich wel aan de regels houdt. Dat blijkt niet zo te zijn waardoor alle aanwezigen een bekeuring krijgen en de oude Geert als organisator op de 'besloten plaats' (zijn eigen huis) een zwaardere boete óf 2 maanden celstraf krijgt. Allen hebben nu een strafblad.  

Iedereen die geen bewoner is moet onmiddellijk vertrekken uit het huis van Geert. 

Ook zijn kinderen die allang niet meer bij hem staan ingeschreven.

 Bovendien, als later blijkt dat Geert in Quarantaine had moeten zijn, krijgen alle aanwezigen dezelfde plicht en is Geert wederom de pisang met een extra boete en/of celstraf. 


Vanuit deze wet wordt de burger, na betrapt te zijn door politie, (KG)BOA of drone, onder andere voor de volgende zaken beboet:

GELDBOETE categorie 1: €380 óf 1 maand gevangenisstraf:

•1,5 meter verbod
•Groepsvorming
•Publieke plaatsen betreden die niet geopend zijn
•Deelname aan verboden evenementen

GELDBOETE categorie 2: €3.600 óf 2 maanden gevangenisstraf:

•Overtreding door organisatoren in publieke plaatsen
•Overtreding door houders van evenementen
•Hygiëne/beschermingsovertredingen
•Overtreding op aanvullende beperkende regels die gesteld worden
•Overtredingen achter de voordeur indien vrees voor besmetting
•Overtreding van niet-bewoners en uithuiszetting
•Overtreding woonzorg bezoek
•Overtreding toegang kinderopvang
•Overtreding scholensluiting
•Specifieke bedrijfssluitingen
•Diverse overtredingen van bedrijven die zich niet aan de regels houden.

De 'aanvullende beperkende regels' zijn nog niet bekend gemaakt. De overheid kan deze dan ook naar believen vormgeven hoe en wanneer het hen het beste schikt.

Overtredingen achter de voordeur worden niet nader verklaard. Maar wanneer u in overtreding bent merkt u dat vanzelf wel, want dan vallen (KG)BOA's uw woning binnen als u niet vrijwillig de deur open doet.

Het is verboden zieken te bezoeken, dan bent u in overtreding van 'woonzorg bezoek'.

GELDBOETE categorie 3: €7.600 óf 3 maanden gevangenisstraf:


Heerlijk! Allemaal bij wet geregeld. Wat een geruststelling!  Toch?

Deze fascistisch getinte Staatsterreur  tracht men op 1 juli 2020 in te laten gaan.

De herleving van Hitlers en Goebbels Ermächtigungsgesetz..


Het is maar even dat u het weet...

Aldus schreef ome Willem.vrijdag 5 juni 2020

De duivelswetten


Het is stuitend dat wij thans als mensen worden ontmenst….

Het is ronduit satanisch dat wij de ander als potentieel gevaar moeten zien…

Verbijsterend wanneer mijn medemens mij moet ziet als gevaarlijk, als potentieel besmet…

Ongehoord is het verbod op aanraking, de hand schudden als misdaad…

Duivelswerk wanneer we verplicht worden om de medemens te mijden; meer dan een meter afstand.

Schaamteloos satanisch om een verplicht onteren van ons gezicht door het te moeten maskeren….

We worden gekneveld door een duivelse, satanische overmacht…

Hoe op duivels satanische wijze in een schaduwveeg ogenblik Godshuizen het zwijgen werd opgelegd….


Hoe wij met wetten als mensen minder dan dieren worden gemaakt!

Dubbelduivels hoe ouderen bij wet worden opgesloten zodat zij in kille eenzaamheid worden gekild; genocide!!

Niemand, maar dan ook niemand heeft het recht 

om deze satanische wetten te gehoorzamen!

Aldus schreef ome Willem


donderdag 4 juni 2020

Interessante tijdenSymbool voor "Europa"

..en zijn volgelingen

één zwarte.....

oude tijden

zaterdag 30 mei 2020

De cipier

Angstig kijken ze om zich heen; zelf plaatsen ze zich in een vakje, als een speelstuk op één van de velden van het schaakbord.

De ander kan het mij geven, of ik de ander.

Bescherm uzelf, bescherm onszelf tegen het ongeziene, het gevaarlijke.

Het individu gaf zijn vrijheid aan de massa en zo kon de dictatuur over ons worden uitgerold, de dictatuur van afstand en het vooral elkaar niet, ja nooit meer aanraken.

Angstig, zoals de mens ooit bang werd gemaakt met een corrupt en vertekend godsbeeld; de eeuwige als een wrede tiran.

Wie heeft hun zo betoverd, deze angstigen?  Welke boze geesten hebben het angstvirus geplant?  Geïnfecteerd?  Geïnjecteerd?

Oude, droevige tijden herleven; gecontroleerd door KGBoa's staan ze daar, allen in eigen vakje.

Zag ik het niet vroeger, in het Oosten van Europa waar de bevolking zuchtte onder de heersters?

Tirannen kweekten angst, roofden onze vrijheden en plaatsten ons voor winkels in vakken.  Wee u, wanneer u niet gehoorzaamd!!

Satanische krachten worden over de wereld ontketend, de aan mensen aangeboden zogenaamde waarheid beroofd ze van het laatste restje zelfregulerend vermogen.

Vervolgings-, ja, achtervolgingswaanzin voert de boventoon; hysterie, men vlucht in de gevangenis.

Alleen in de gevangenis ervaart men rust voor zijn onnodige en opgezweepte angst, angst voor het onzichtbare, angst voor de dood; nog het liefst pleegt de gevangene zelfmoord uit angst om dood te gaan!

Idioten!  Daar, in uw zelf ommuurde, in uw zelf gestutte cellen.  Hoe schrijnend; u bent zelfs ook nog de cipier geworden van uw eigen gevangenis.

Aldus schreef ome Willem

zondag 24 mei 2020

Een heimweeblik

Hoeveel jaren zag ik heuvels, bergen.  Na een lange tijd een kort weerzien

In de Noord-Eiffel


nabij Woffelsbach

Een wijngaard op de Limburgse heuvels

vrijdag 15 mei 2020

De ontering

Angstige ogen kijken mij aan.

Vanzelfsprekend....

Het mensenbestaan is een bestaan van open vizier. Elkaar aankijken, de gezichtsuitdrukking dat boekdelen spreken kan.

Opeens is er werkelijk een probleem, al lijkt het minuscuul.

Hoe ziet u mij; hoe ziet u zichzelf, hoe kijk ik naar een ander?


Uitgeademde lucht dat, al is het voor een deel, weer wordt ingeademd, bevat minder zuurstof.

Wordt deze lucht wederom ingeademd; steeds minder zuurstof bereikt de longen, het bloed, onze levensader.

Het verzuurd en door de steeds meer zuurstofarmere lucht grijpt de natuurlijke psyche toe; het wil meer zuurstof want het weet: Zonder zuurstof geen leven, de geest wordt angstig.

Zuur bloed, bacillen verblijden zich en vallen aan; ontstekingen spelen op en maakt het individu nog angstiger en onzeker.

Nogmaals kijk ik de angstige grote ogen aan.  Oh mens, hoe heeft u zichzelf zó onteert!
Steeds groter, de angstblik...

Onder de ogen word het menselijk gelaat bedekt met wit of blauw; onzichtbaar geworden, door een gedrogeerde veiligheidsgedachte.

Hemeltergend.  Ronduit! 

Mensen als brokstukken.

Men hoest als ik schrijf en men meent dat hun hoesten een weerwoord is tegen de wereldstormen. En ik?

Wellicht verberg ik mij als iemand die goud heeft ingeslikt en men mij wenst open te snijden.

Oh vermolmde, gekapte, verdorde zielen; hoe kan uw afgunst mijn geluk verdragen?

Eenzaamheid, vlucht voor de zieke, of eenzaamheid,  vlucht van de zieke.
Ruiken we niet reeds de slachthuizen van de angstige geest?

Walmt het land niet reeds van de stank van vermoorde angst?  Van droefgeest?

Angstige ogen, deze tijd heeft zijn eigen noodlot.  Een vuurkolom dewelke voorafgaat aan de Grote Middag.

Alleen diegene die weet waartoe en waarnaar hij -of zij- vaart, weet, welke wind hem goedgunstig is.

Onteerde mensen, alleen de ogen nog zichtbaar, monddood en willoos, slachtoffer van leugen en bedrog.  Welke afzichtelijke dwaling heeft voor jullie gestreden?

Angst als norm, absurd als normaal.

Aldus schreef ome Willem


De regenreigerEen donkere onheilspellende reiger

...ergens in het weideland...

..nabij een hoopvolle gouden regen....

dinsdag 5 mei 2020

De ontmensing


Lang geleden kwam ik er vaak langs; nabij de Heinekenbrouwerij, het Weteringcircuit, Amsterdam. Vaak per fiets, soms met het auto en ook wel met de tram.

Net voor de 75 jaar om waren begon het; de ontmensing van het volk, de ontmensing van de mens.
Natuurlijk, soms wat overdreven, maar intermenselijk contact is voorwaarde voor mens-zijn.  Het menselijke contact, de aanraking, de omhelzingen; ze werden in korte tijd van ons afgenomen. 

Het circuit bevind zich vlak bij de Stadhouderskade en aldaar staat een huis waar een verdwaalde kogel op 15 maart 1945 dr. Jan koopman raakte; een week later, net voor de bevrijding, stierf hij. Reeds in 1940 schreef hij een illegaal pamflet  “Bijna te laat”,  hij was somber en de inhoud was duidelijk “Zij gaan eruit en zij gaan er aan!”

Inmiddels is het volk slachtoffer geworden van tirannie, juist datgene waartegen gezagsdragers het volk dienen te bewaken en beschermen, maar helaas: de gezagsdragers werden, binnen 75 jaar, machthebbers en misbruikten dat ook meteen.

Stadions, restaurants, cafés, ja ook kerken werden gesloten en er werd een verbod uitgevaardigd om, op straffe van een boete, niet in elkanders buurt te komen en zelfs elkaar niet aan te raken.
Eén van de kenmerken van een fascistisch regime is het afnemen van burgerlijke vrijheden en genocide. Genocide vindt thans, onder het mom van bescherming, in onze verpleeghuizen plaats, vrijheidsberoving ondervinden we dagelijks.

In een ander pamflet, eveneens illegaal verspreid, tekende dr. Koopmans het héél duidelijk “een kerk die zwijgt, is geen kerk” en riep haar op te strijden tegen de verleiding van een teveel aan loyaliteit. Tijdens de Duitse bezetting tussen 1940 en 1945 is mij niet bekend dat diensten verboden werden; dat avondmaalstafels leeg bleven, maar thans wordt het op straffe van een stevige sanctie verboden.  De vraag die gesteld moet worden of de Geest van de Eeuwige ook op de gewenste en verplichte afstand moet blijven.

Nog vaak denk ik aan mijn passages langs het Weteringplantsoen; ik zal een jaar of 16 geweest zijn toen ik het voor ’t eerst las, op het monument dat daar, als een betonnen muur langszij staat met de woorden van Hendrik van Randwijk:

Een volk dat voor tirannen zwicht,

Zal meer dan lijf en goed verliezen.

Dan dooft het licht.

Inmiddels gaat de ontmensing door; ze wordt wet en regel en door ons te vergiftigen met angst volgen velen braaf de onmenselijke bevelen op en wordt er meegewerkt, omwille van diezelfde angst, aan de vernietiging van de economie en DUS ook aan vernietiging van, onder andere, ons zorgsysteem.

Dr. Jan Koopman schreef het over de Joden; ik schrijf het thans over onszelf:

Na zaterdag komt immers zondag;

We zijn eruit en we gaan eraan!

Aldus schreef ome Willem